پارک جمشیدیه در شمال تهران

مسیر پیاده روی در بالای پارک جمشیدیه