مصلی تهران

بزرگترین مسجد در جهان با مناره های 230 متری که هنوز در حال تکمیل است. مصلی امام خمینی در 1 ژوئن 2016