مظفریه، بازار تبریز

مظفریه یکی از زیباترین بخشهای بازار بزرگ تبریز است و به فروش فرش اختصاص داده شده است. در سال های 1870 ساخته شده است و به نام مظفریه زمانی که شاهزاده قاجار، مظفرالدین شاه، از آن بازدید کرده است، نام گذاری شده است. این بخش دارای 26 مغازه است که همگی فرش می فروشند. بازار بزرگ تبریز بزرگترین بازار مسقف در جهان است و اخیرا به عنوان میراثی جهانی توسط یونسکو به ثبت رسیده است.