خانه تاریخی کریمخان فراش (صدق آمیز)

خانه میرزا کریم فراش (صدق‌آمیز) واقع در خیابان لطفعلی‌خان زند،‌ بافت قدیم شهر شیراز است از بناهای دوره قاجاریه محسوب می‌شود.