بازار قزوین

قیصریه قزوین دارای چهار ورودی است، ورودی شمالی به دالان روباز ختم می شود، در حالی که ورودی های جنوب، شرقی و غربی بترتیب به طرف دالان های مسقف، کاروانسرای وزیر و تقاطع بازار ادامه می یابد. بازارچه سعدالسلطنه یک اثر قدیمی از بازار قزوین است؛ یک راهروی زیبا.

\r\n\r\n

این بازار که اخیرا بازسازی شده شما را به سکوت وامی دارد. تمیز و خنک با معماری معمولی ایرانی و دارای فروشگاه های مدل بالا و قهوه خانه