بازار میوه، سبزه میدان

یک میوه فروشی در یکی از قدیمی ترین قسمت های شهر. این مکان بزودی تخریب می شود چراکه در اینجا، میدان بزرگ و جدید اصفهان، میدان عتیق، ساخته خواهد شد.