مسجد جامع اصفهان

Wikipedia 

\r\n\r\n

مسجد جامع، مسجد جامع و بزرگ شهر اصفهان است. این مسجد حاصل ساخت و ساز مداوم، بازسازی، تکمیل و بازسازی از حدود 771 تا پایان قرن بیستم است. بازار بزرگ اصفهان را نیز می توان در سمت جنوب شرقی مسجد یافت. این منطقه از سال 2012 بعنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. سقف های گنبدی و ستون های متنوعی که فضای بین ایوانها را تشکیل می دهند و تاریخ ساخت مشخصی نیز ندارند، همواره در حال تعمیر، بازسازی و اضافه سازی می باشند.