خیابان عدالت

خیابان عدالت، محمود ممتازان، بهبهان

\r\n\r\n

یک دادگستری در مرکز بهبهان، خیابان شهید قرار دارد و مسجد ثبت شده است به نام "سید فقیه".