یزرگراه شیراز بوشهر، 2017، منطقه کوهستانی

منطقه کوهستانی در استان بوشهر