گارکلا

یک روستای کوچک در شمال ایران که از دریای خزر خیلی دور نیست. با این حال روی تپه های نسبتا بلند قرار دارد. ما در ویلا یکی از دوستان باقی مانده بودیم و در تمام مدتی که آنجا بودیم، بارش باران قطع نمی شد. در این تصویر ما را در حال خرید ماست و شیر می بینید. شما در اینجا ماست فروش، همسر و دخترش را می بینید. من باید دقیقا جای گارکلا را پیدا کنم چون نمیتوانم آن را بر روی نقشه ببینم. من باید از دوستانم در ایران بپرسم که این روستا دقیقا کجا قرار دارد.