یزد، رستوران پشت بام، 2017

رستوران پشت بام در یزد