مسجد شیخ عبدالصمد نطنز

مسجد شیخ عبدالصمد یک نمونه ویژه از معماری ایرانی است.