اتاق تاریخی خانه فروغ الملک

خانه فروغ الملک در منطقه سنگ سیاه شیراز قرار دارد. این خانه مربوط می شود به دوره قاجار. در سال 1930 ساخته شده است و دارای اتاق های متعددی می باشد. در حال حاضر بعنوان موزه هنر مورد استفاده قرار گرفته است.