آبشار ورنال در پاییز

این آبشار 97 متری ورنال در یوزمایت است .جریان آن در این موقع سال خیلی کم میشود اما با این وجود استخر بزرگی پایین آن است که توریست دلش میخواهد لخت شود و در آن آبتنی کند