موزه خانه مقدم

ارزشمندترین ترین خانه دنیا در تهران

\r\n\r\n

شلوغی امام خمینی و میدان حسن آباد آنقدر زیاد است که غیرممکن است کسی متوجه درب موزه ای بی همتا در خیابان شیخ هادی شود. براساس گزارش مهرنیوز، موزه مقدم دقیقا در میان همین هیاهو قرار گرفته است. به محض اینکه شما پای خود را وارد هشتی این خانه می کنید، دیگر دنیای مکانیکی را پشت سر گذاشته اید. دیوارها مانعی است برای ورود آن همه شلوغی به این چهاردیواری اختصاصی که هم اکنون ارزشمندترین خانه در دنیا است.