علیمستان

30 کیلومتر مانده تا شهر آمل، وارد جاده امامزاده لهاش شوید. پس از طی 10 کیلومتر شما می توانید روستای علیمستان را ببینید. حال شما می توانید از تماشای جنگل زیبای هیرکانی در شمال ایران لذت ببرید.