گلهای کلزا

مزرعه کلزا (روغن کتنولا) در نزدیکی بهشهر، استان گلستان