تهران، فرهنگسرای اشراق

در میان دود و غبار شهر تهران و غربت شهرنشینی تهرانی، در گوشه ای از شمال شرقی این شهر فرهنگسرای اشراق ، دریچه ای به روی گیاه، آب و خاک گشوده است؛ باغی بزرگ که دستی بر فرهنگ، نگاهی بر تاریخ و آغوشی باز به روی شهروندان دارد. به محض ورود به این باغ بزرگ و گذر از خیابان شلوغ جشنواره در مجاورت باغ و فرار از صدای گوش خراش ماشینها و تصاویر دلخراش ساختمانها، فرهنگسرا با تمامی زیبایی و سرسبزی، مقابل چهره رهگذران دامن افکنده است. از بخش های مختلف فرهنگسرا می توان به مرکزآموزش، سینما گلبانگ، نگارخانه آفرینش نقش، کتابخانه شیخ اشراق، باشگاه ورزشی ، سالن دوکوهه، سالن چشمه، سفره خانه سنتی انارستان ، مهدکودک شهر شکوفه ها و ...اشاره نمود.