میدان OULLIM در شب

دی دی پی، بزرگترین ساختمان جهان با ساختار معماری سه بعدی بدون شکل