روز پرستاره در دریاچه ی التون

کمی قبل از طلوع خورشید، سطح صاف دریاچه ی نمکی التون طیف های مختلفی از رنگ آبی را بازتاب می کند. طبیعت منتظر سپیده دم است. کهکشان راه شیرینی هنوز به طور واضح قابل مشاهده است.