پاساژ ویادوک - پل Bir-Hakeim - رودخانه سینو - پاریس - فرانسه

 پاساژ ویادوک - پل Bir-Hakeim - رودخانه سینو - پاریس - فرانسه. پاناروما 360 درجه ثبت شده توسط کریستین کلیمن