تلسکوپ در رصدخانه تائرز هیل(Taurus Hill) ،وارکاس

...