غروب خورشید در لیورنو

تصویری از غروب خورشید که در لیورنو در ایتالیا گرفته شده است.