غار زدنا ، دره لازرو

غار زدنا () در صربستان شرقی  در دره ی لازرو () واقع شده است . این مکان به هنگام گذر از میان دره کشف شد درست در زمانی که گروهی از غارشناسان ورودی این غار بر بالای صخره پیدا کردند.