آمفی تئاتر معبد بزرگ در پترا

نمایی از مجموعه معبد از بخش غربی آمفی تئاتر. یک گزارش کامل در مورد معبد را می توانید در این سایت بیابید

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

http://www.brown.edu/Departments/Joukowsky_Institute/Petra/