اتاق سیرک در موزه تینکرتون

بیش از چهل سال به طول انجامید تا راس وارد ( Ross Ward ) موزه تینکرتون را در پارک سندیا واقع در نیومکزیکو بسازد . این مکان یکی از مشهورترین محیط های هنر های مردمیست که شامل 22 اتاق نمایش یادگاری های غربی ، هنر سیرک و مجموع های غیر معمول است.