قسمت شرقی تریس دیفرین _ کبک

تریس دیفرین در نزدیکی شاتو فرانتنک که برای رسیدن به آن باید مسیربلندی در جنگل که مشرف به پرتگاه است را در بخش قدیمی و تاریخی کبک پیاده روی کرد، مشرف به رودخانه سنت لارنس ،ساحل جنوبی و جزیره اورلئان می باشد. در این نزدیکی وجود چندین توپ جنگی موقعیت استراتژیکی مکانی را یادآور می شود که شما می توانید آنجا توپخانه هایی را پیدا کنید.