مد کراپ (خرچنگ دیوانه) کوچی

مد کراب (خرچنگ دیوانه) یک اثر هنری است که از پلاستیک های زباله ساخته شده است. پلاستیک و مواد غیر قابل تجزیه مشابهش، از مهم ترین عوامل تهدید کننده اکوسیستم دریایی در قرن 21 هستند. هر اتفاقی برای اکوسیستم بیفتد برای شما هم خواهد افتاد. این جا ما در حال ساخت یک سازه غول پیکر از یک خرچنگ دیوانه (مد کراب) هستیم ـ این اثر هنری موقت پر از پلاستیک هایی است که ما به راحتی در ساحل رها کردیم.