مونته نگرو . السینج . نمایی از ساحل از دیوار قلعه

مونته نگرو . السینج . نمایی از ساحل از دیوار قلعه