چاه های کنار ساحل دریا و کلبه های ساحلی

این پانوراما از عکس هایی که دقیقا قبل از طلوع آفتاب در ابتدای ژوئن گرفته شده، درست شده است. در زمان عکس برداری دریا در حالت مد قرار داشت.