صبح مه آلود در باواریا

اوایل یک صبح پاییزی در باواریا ، مشرف به چمنزار ها ، یک نهر و زمین گلف.