ابرهای شب تاب و قایق پارویی

ابرهای روشن بار دیگر تمام آسمان را پر میکنند‌.