چشم انداز فورتا (Fruita)در بنای ملی یادبود کلرادو

این چشم انداز در Rimrock Drive  در نزدیکی یک اردوگاه و800 فوت بالا تر از پیچ نعل اسبی پایین جاده است. مراقب ماشین ها در این جاده که با صخره ها محاصره شده است باشید. اگر به رانندگی در جاده هایی با پرتگاه های بلند پرصخره و بدون دیواره های محصور کننده و گاردریل عادت ندارید، هشیار باشید.