نارنجستان قوام، باغ

ساخته شده در 1886-1879، محل سکونت حاکم استان فارس در دوره قاجار. این بنا نوع معماری ایرانی را در دوره قاجار را نشان می دهد. از سال 1998 این مجموعه مورد استفاده دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز قرار گرفته است.