نمایشگاه آبی

نمایشگاه آبی، اطلاعات و بینشی در مورد تاریخ ساختمان باغ فردوس، موزه سینما و ظهور سینما در جهان و ایران را ارائه می دهد. بازدیدکنندگان می توانند تصاویر ابراهیم خان عکاس باشی (عکاس درباری مظفرالدین شاه و اولین فیلمبردار ایرانی) را در روند اولین تجربه ساخت فیلم در تاریخ سینمای ایران و اولین تبلیغات فیلم در سینمای ایران را ببینند.