زیر دریایی شماره ی هفت نیروی دریایی اسپانیا به نام میسترال(باد سرد و خشک شمالی)

زیر دریایی نیروی دریایی اسپانیا به نام میسترال واقع شده در کارتاجنای اسپانیا