مرکز فناوری اطلاعات

یک مرکز ارائه دهنده اینترنت در شیراز. فناوری اطلاعات و اینترنت در ایران رو به گسترش می باشد. شما می توانید به راحتی شارژ اینترنت dialup را تهیه نمایید ولی خیلی اینترنت پایداری نیست.