مسیر پیاده شرق لندن

منظره ایی از غروب منطقه حفاظت شده ناهون پوینت. این مسیر زیبای چوبی در این منطقه ساحلی فرصتی مناصب برای یک پیاده روی دل انگیز را فراهم می کند.خورشید در غرب لندن در حال غروب است و زیبایی خاصی را به ساحل ناهون پوینت می بخشد.