ورودی مسجد آبی

مسجد آبی تبریز (فیروزه جهان اسلام) به دستور جهانشاه فروانروای سلسله قراقویونلو که تبریز را مرکز پادشاهی خود اعلام کرده بود، ساخته شد. پادشاهی او بخش عمده ای از ایران حاضررا پوشش می داد و همچنین آذربایجان و ترکیه. وی توسط اوزون حسن (فرمانروای قراقویونلو) کشته شد و در بخش جنوبی مسجد به خاک سپرده شد. این اعتقاد وجود دارد که ساختمان مسجد یک بنای تاریخی به یاد پیروزی های جهانشاه است. به همین دلیل است که سوره فتح قرآن کریم در دورتادور ورودی مسجد نگاشته شده است. این مجتمع بطور کامل تحت نظارت عزیزالدین قاپوچی در سال 1465 هجری قمری درآمد. این مجتمع شامل قسمت هایی از قبیل مدرسه، حمام عمومی و کتابخانه بود. تمام این قسمت ها بخاطر زلزله در سال 1779 تخریب شد و تنها بخش هایی از مسجد باقی مانده است.

\r\n\r\n

http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Mosque,_Tabriz