جنگل قائم شهر

عکس پانورامای گرفته شده در 21 ژانویه 2011، جنگل قائم شهر در مازندران، بین رشته کوه البرز و دریای خزر قرار دارد.