مدرسه علوم دینی، درب اصلی

مدرسه علوم دینی مرحوم مجدالدین محلاتی، ساخته شده در سال 1984، شیراز. در حالی که خیلی هم قدیمی نیست، ولی در سبک سنتی اسلامی با کارهای کاشی های عالی ساخته شده است.