بازار گنجعلی خان، کرمان

این بازار در جنوب میدان گنجعلی قرار دارد. داخل بازار با گچبری ها و نقاشی های دیواری نفیسی تزیین شده است و پس از گذشت 400 سال بخوبی محافطت شده اند. این بازار 93 متر طول دارد و به میدان گنجعلی از میان16 ایوان و طاق متصل شده است

\r\n\r\n

https://en.wikipedia.org/wiki/Ganjali_Khan_Complex