ورودی مسجد جامع

مسجد جامع یک مسجد بزرگ در اصفهان است. این مسجد در بازه زمانی سال 771 تا اواخر قرن 20 ساخته شده است. این مسجد یکی از قدیمی ترین مساجد باقی مانده در ایران است.

\r\n\r\n

http://en.wikipedia.org/wiki/Jameh_Mosque_of_Isfahan