مسجد وکیل شیراز

مسجد وکیل مسجدی در شیراز است که در سمت غربی بازار وکیل در کنار ورودی آن قرار دارد. این مسجد بین سال های 1751 تا 1773 در دوره زندیه ساخته شده است. البته در قرن نوزدهم و در دوران قاجار بازسازی شده است. وکیل به معنای نایب السلطنه و لقب کریم خان، موسس سلسله زندیه بوده است. شیراز محل حکومت کریم خان بوده و او بناهای زیادی از جمله این مسجد را در اینجا وقف کرده است.