دروازه قرآن در شب

دروازه قرآن در ورودی شمال شرقی شیراز در مسیر مرودشت و اصفهان قرار دارد.

\r\n\r\n

این دروازه در ابتدا توسط عضدالدوله ساخته شد. در زمان سلسله زندیه، این بنا متحمل خرابی های زیادی شد، برای همین بازسازی شد. کریم خان زند اتاقکی را بالای این دروازه به بنا اضافه کرد که در آن یک قرآن دست نویس توسط سلطان ابراهیم ابن شاهرخ گورکانی نگهداری بشود تا مردم هنگام سفر از زیر قرآن رد شده و سفر ایمنی داشته باشند.

\r\n\r\n

در دوره قاجار این بنا بخاطر وقوع چندین زلزله دچار آسیب شد. بعدها توسط محمد زکی خان نوری مورد تعمیر قرار گرفت.