حیاط خانه طباطبایی ها در کاشان

Wikipedia:

\r\n\r\n

خانه طباطبایی ها خانه ای تاریخی در کاشان است. این خانه در دهه 1880 برای خانواده دولتی طباطبایی ساخته شد.

\r\n\r\n

این خانه دارای چهار حیاط است با دیوارهای نقاشی شده و پنجره هایی با شیشه های رنگارنگ و همچنین دارای دیگر شاخصه های معماری مسکونی ایرانی مانند اندرونی و بیرونی است.

\r\n\r\n

این خانه توسط استاد علی مریم، معمار خانه بروجردی ها و تیمچه امین دوله طراحی شده است.

\r\n\r\n

مساحت خانه تقریبا 5000 مترمربع است و بسیار خوب نیز بازسازی شده است. حیاط داخلی باغچه های زیبایی دارد.