نقش رجب

چهار نقش برجسته ار دوران ساسانیان در قرن پنجم. این نقوش بر روی کوه رحمت تراشیده شده اند و شاپورشاه را نشان می دهد که اعتقاد داشت که پادشاهی را از اهورامزدا دریافت کرده است.