برج خاموشان، یزد

Wikipedia:

\r\n\r\n

دخمه یا چیل غار در هندی با برج خاموشان در انگلیسی، ساختمانی بلندمرتبه و دایره ای شکل است که توسط زرتشتیان برای در معرض دید قرار دادن مردارها مخصوصا برای پرندگان لاشخور ی ساختند تا به هدف تکامل برسد. نمای دور برج خاموشان، تپه های مالابار، مامبی است. ورود به تپه برای غیرپارسی ها ممنوع است. نوع ساختمان اسم خاصی ندارد. دخمه معمولی معمولا به هر محلی اطلاق می شود که برای مردگان بوده است. به طور مشابه در متون قرون وسطایی در رسوم زرتشتیان، واژه astodan آمده است اما امروزه واژه ossuary(ظرف مخصوص نگه داری مردگان) بکار می رود. در استان های یزد و کرمان واژه فنی که به کار برده می شود دِمه یا دِما است. در هند واژه دونگروادی از زمانی بکار برده شد که برجی به همین نام روی تپه ای ساخته شد. واژه دگداه هم در متون ایرانی و هم متون هندی دیده می شود اما در هند قرن 21 به معنای آخرین طبقه معبد آتش دلالت دارد.

\r\n\r\n

عبارت برج خاموشان، نوواژه ای است که منسوب به رابرت مورفی می باشد مترجمی که در 1832 برای اداره مستعمرات بریتانیا در هند کار می کرد. بنا به دایره المعارف بریتانیکا، این عبارت معنای تحت الفظی "دخمه اوستایی" نیست. هنگامی که دخمه در زبان اوستایی وجود دارد، معنای آن به طور قطعی ثابت نشده است. محتوایی که هست نشان دهنده یک دلالت منفی است و به هیچ  نوع ساختمانی اشاره ندارد.