مدرسه پسرانه فسا

متن موقت

\r\n\r\n

اینجا مدرسه سیاوش فلاحی در فسا، یک شهر کوچک در جنوب شیراز است.

\r\n\r\n

سیاوش فلاحی، تاجر و مهندس موفق، این مدرسه را ساخته است. در عکس پدر او را در پیراهن آبی می بینید که از درب بیرون می آید.

\r\n\r\n

من از سیاوش در مورد متن دقیق در مورد این عکس خواهم پرسید. همچنین در مورد مختصات نقشه ای و یا حداقل نام خیابان از او خواهم پرسید تا بتوانم جای آن را روی Google Maps مشخص نمایم.