مسجد امام خمینی اصفهان

Wikipedia

\r\n\r\n

مسجد شاه یا مسجد امام خمینی یا مسجد امام (این مسجد پس از انقلاب اسلامی ایران تغییر نام یافته است) یا مسجد جامع عباسی، مسجدی است در اصفهان که در سمت جنوبی میدان نقش جهان قرار دارد. این مکان بدستور شاه عباس صفوی اول ساخته شده است.

\r\n\r\n

این مسجد یکی از شاهکارهای معماری ایرانی و یکی از نمونه های بدیع معماری اسلامی بشمار می آید و یک هنرنمایی جاودان معماری در ایران است. این مسجد به همراه میدان نقش جهان به عنوان میراث فرهنگی در یونسکو به ثبت رسیده است. ساخت مسجد در سال 1611 آغاز شد و زیبایی و شکوه آن مرهون کاشی های هفت رنگ آن و نیز کتیبه های خوش نویسی آن است.